Home  English version 
Meld je aan voor onze nieuwsbrief 
Home
ZUMMUM
DIENSTEN
WIE ZIJN WIJ
NIEUWS
CONTACT
Klachten en meldingen
Klokkenluidersregeling
Privacy Statement
MIJN ZUMMUM
WERKEN BIJ
Volg ons op Twitter
Op basis van artikel 32 van de Verordening accountantsorganisaties moet een accountantsorganisatie beschikken over een klokkenluidersregeling. De volledige tekst van kunt u hier inzien.
Toon dit OnderwerpVerberg dit Onderwerp

Klokkenluidersregeling

1. Algemeen
Op basis van art. 32 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO) moet een accountantsorganisatie  beschikken over een klokkenluidersregeling.

Art. 32 VAO

 De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.
 De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

2. Reikwijdte
Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

 handelingen die leiden tot strafbare feiten door de accountantsorganisatie of haar medewerkers;
 alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door de accountantsorganisatie of haar medewerkers;
 alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door de accountantsorganisatie of haar medewerkers;
 (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
 (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
 en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding in aanmerking komen.

Als er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van de accountantsorganisatie dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de hiervoor genoemde richtlijnen hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

3. Procedure

 Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de compliance officer.
 De melding aan de compliance officer vindt uitsluitend elektronisch plaats via t.wouters@zummum.eu. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres.
 De compliance officer bevestigt de melding binnen één week aan de melder. De compliance officer informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.
 Indien sprake is van een onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling genoemde situatie ad a en/of e, informeert de compliance officer onmiddellijk de directeur. De compliance officer informeert hierover tevens de melder.
 Bij het informeren van de directeur als bedoeld in de punten 5 maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend.
 De compliance officer informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Wanneer deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de compliance officer de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.
 Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de met de compliance officer met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

4. Vertrouwelijkheid
De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de compliance officer ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

Het bestuur van de accountantsorganisatie garandeert medewerkers die meldingen aan de compliance officer doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen de accountantsorganisatie, dan wel zijn/haar carrière.

Verberg dit Onderwerp
Zummum
Mijn Zummum
Klanten Portaal
Diensten
Wie zijn Wij
Contact
Klachten en meldingen
Klokkenluidersregeling
Privacy Statement
Nieuws
Nieuwsbrief
Vacatures
Actuele vacatures
Open sollicitatie
Multimedia
Home
Disclaimer
Social Media
GrenzeloosFiscaal.nl
English version
SRA logo NOB logo NBA logo
top